ARFK`s lover

AGDER RASEFJØRFEKLUBB

Lover vedtatt på årsmøte 16.02.97 med endring av § 2, pkt. 2 på årsmøtet 23.2.17 

§1

Klubbens navn er Agder Rasefjørfeklubb (ARKF) og er en lokalklubb under  Norsk Rasefjærfeforbund (NRFF).

Dets formål er å fremme kontakten mellom hobbyfjærfeavlere, og å ivareta og forbedre våre fjærferaser samt å formidle informasjon. Klubben skal omfatte alt fjærfe, unntatt duer og stuefugler.


§2

Medlemmer av ARFK er årsmedlemmer som betaler årlig kontingent etter NRFFs lover. 

§3

ARFKs styre består av leder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Nestleder velges blant styremedlemmene av styret.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Styrevedtak skal protokollføres.

§4

Styret velges på generalforsamlingen og kan gjenvelges.
Valget foregår slik:
Leder velges for 1 år av gangen, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år av gangen.
Kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges ved like årstall.
Sekretær, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges ved ulike årstall. Andre år  i perioden er varamedlemmet 1. varamedlem.

Dersom et medlem i styret trekker seg i en valgperiode rykker 1. varamedlem opp i dennes sted og fullfører valgperioden.

Det velges delegater til NRFFs Landsmøte.

§5

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, disse velges av generalforsamlingen. Av disse blir en skiftet ut hvert år.

Valgkomiteen skal ta imot og sette opp forslag til valg av styret, varamedlemmer til styret, revisor og et nytt medlem i valgkomiteen. Alle kan gjenvelges.

Valgkomiteens leder sender til orientering senest 1 måned før generalforsamling skriftlig til styret, komiteens innstilling til årets valg. Innstillingen sendes sammen med de øvrige bilag vedrørende generalforsamlingen videre til medlemmene.§6

En revisor velges hvert år av generalforsamlingen for revisjon av regnskapet samt å skrive revisjonsberetning. Revisor kan gjenvelges.§7

Generalforsamlingen holdes hvert år senest innen utgangen av februar måned. 

Forslag til generalforsamlingen må være innkommet til ARFK senest 1. januar.

Innkalling til generalforsamlingen skjer senest 2 uker før denne med dagsorden, årsberetning, årsregnskap, valgkomiteens forslag og innkomne forslag som bilag.

Dagsorden skal være:

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder

Valg av møtereferent

Valg av tellekorps

Årsberetning

Regnskap

Innkomne forslag

Valg

Valg skal foretas skriftlig dersom det er mer enn 1 kandidat til vervet, eller en
stemmeberettiget forlanger dette.

Følgende har stemmerett: 

Hovedmedlem/pensjonist – 1 stemme

Juniormedlem fylt 14 år – 1 stemme

Familiemedlemmer over 14 år – 1 stemme hver


§8

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av klubbens medlemmer forlanger det.


§9

Ved misligholdelse av lover eller andre tungtveiende årsaker kan styret med 2/3 flertall og med øyeblikkelig virkning suspendere et medlem frem til neste generalforsamling. Generalforsamlingen kan da etter innstilling fra styret, vedta forlenget suspensjon eller eksklusjon.


§10

Lovendringer kan bare vedtas på generalforsamlingen og med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.


§11

ARFK kan bare oppløses når vedtak om dett er gjort på 2 etterfølgende generalforsamlinger og med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

Ved oppløsning går klubbens midler til NRFF.

Nyeste kommentarer

18.10 | 20:45

Hei På grunn av Covid 19 ble Landsutstillingen avlyst. Vi skal ha Sørlandsut...

18.10 | 20:36

Hei vet dere mere om lokalutstillingen når den skal være i år ? Er det u...